Όροι Χρήσης | tutors.gr

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tutors.gr, η οποία στο παρακάτω κείμενο θα αναφέρεται ως «Tutors». Το tutors σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην Aτομική Επιχείρηση Παναγιώτης Τζεβελεκίδης, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Εταιρεία» και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Παναγιώτη Τζεβελεκίδη

Εισαγωγή

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tutors.gr ή μέσω της λειτουργίας “Επικοινωνία” από τον ιστότοπο www.tutors.gr

Οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές (στο εξής «χρήστες») καλούνται πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου  και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (του λοιπού «Όροι») που διέπουν την χρήση της  ιστοσελίδας μας, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους «χρήστες». Σε περίπτωση που κάποιος «χρήστης» διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Γενικά
Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε «χρήστης» υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το Tutors μέσω αυτού.

 

Χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους 
Με την αποδοχή των «Όρων» ο «χρήστης» δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι «χρήστες» αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατόν να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Το «Tutors» δεν συλλέγει σε γνώση του προσωπικές πληροφορίες από ανήλικους. Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων του το συντομότερο δυνατό.

 

Μεταβολές 
To «Tutors» έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με του παρόντες γενικούς Όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.  Η μη ενάσκηση από το «Tutors» των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Το «Tutors» δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο «χρήστης» θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενο τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση του αυτή. 

 

Αναστολή/Διακοπή υπηρεσιών ή Λειτουργία Υπηρεσιών (έναρξη/διακοπή) 
Το «Tutors» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, το οποίο αποδέχονται οι «χρήστες», να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να θέσει εκτός λειτουργίας την ιστοσελίδα, προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό να αποκατασταθούν τεχνικά προβλήματα. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση του. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στους «χρήστες» που έχουν, έναντί του «Tutors», ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις. 

 

Περιορισμός ευθύνης
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου οι υπηρεσίες, και οι πληροφορίες  του «Tutors» να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας , προκύψουν τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, ή αν τυχόν διακοπεί η λειτουργία του «Tutors» ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του tutors.gr καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

 

Αποκλεισμός Ευθύνης για Παρεχόμενες Πληροφορίες
Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στο «Tutors» (συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών και προφίλ καθηγητών, προσωπικών πληροφοριών ή άλλων πληροφοριών) είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την Εταιρία, αντιθέτως δημοσιεύονται και αναρτώνται στο «Tutors» με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε «χρήστη» και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή της Εταιρίας για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. συμφωνία προς παράδοση μαθημάτων, κ.λπ.). Η Εταιρία αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου του «Tutors». Το «Tutors» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ορθότητα των πληροφοριών, σελίδων, υπηρεσιών που που παρέχουν οι «χρήστες»/καταχωρητές των αγγελιών, ούτε δύναται να εγγυηθεί για την αξιοπιστία των τίτλων σπουδών και την επαγγελματική τους κατάρτιση. Επιπλέον οποιαδήποτε οικονομική σχέση ή συμφωνία προκύψει ανάμεσα στον προβληθέντα καθηγητή και το τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος αποτελεί μεταξύ τους συμφωνία και δεν δύναται να την ελέγξει το «Tutors».    Μπορεί να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί, ελέγχει ή επεξεργάζεται τις πληροφορίες των χρηστών. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου χρήστη το οποίο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, παραβιάζει τους Όρους. Η Εταιρία μπορεί να προβεί σε αυτές τις ενέργειες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης στο περιεχόμενο χρήστη θα πραγματοποιείται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας. Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο χρήστη, ούτε εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη.

Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε «χρήστης» χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του «Tutors» αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

 

Δοκιμαστικές Συνδρομές
Η Εταιρεία για λόγους marketing της υπηρεσίας ενδέχεται να προσφέρει πακέτα δωρεάν συνδρομών. Οι όροι βάσει των οποίων προσφέρονται αυτά, αποτυπώνονται στις ανάλογες ενότητες του ιστοτόπου.Κατά καιρούς, η Εταιρεία ενδέχεται να προσφέρει Δοκιμαστικές Συνδρομές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς πληρωμή ή σε μειωμένη τιμή (μία «Δοκιμή») διατηρώντας το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καθορίζει τις προϋποθέσεις για μια Δοκιμή και με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων, να ανακαλεί ή να τροποποιεί μια Δοκιμή σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους νόμους.

Ευθύνη από διαφήμιση
Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στο tutors.gr καθώς επίσης και με την επικοινωνία του «χρήστη» με τρίτους που διαφημίζονται. Περαιτέρω η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του «χρήστη» και του τρίτου διαφημιζόμενου. 

Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των «χρηστών»
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. 

Ο «χρήστης» (παντου να αναγραφεται ετσι) υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς (προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων κλπ.), τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του «Tutors». Σε αντίθετη περίπτωση γεννάται υποχρέωση αποζημίωσης του «Tutors», για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά.

Ο «χρήστης» αποδέχεται ότι, δεν θα χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, κ.α. Εάν η Εταιρία λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί υλική ζημία ή ηθική βλάβη σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του «χρήστη», ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. 

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette), η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά.

Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει το  «Tutors», λόγω παραβάσεως από «χρήστη» των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω «χρήστη», ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στο «Tutors» άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει το τελευταίο στα δικαστήρια.

Επίσης υποχρεούται κάθε χρήστης/επισκέπτης να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Υλικό που υποβάλλεται στην «ιστοσελίδα»
Υποβάλλοντας υλικό στο «Tutors», παραχωρείτε στην Εταιρεία μια διαρκή, μη αποκλειστική, αμετάκλητη και δωρεάν άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή, προσαρμογή, διανομή και δημόσια προβολή κομματιού ή του συνόλου του εντός του tutors ή σε συνεργαζόμενες με αυτό ιστοσελίδες. Συμφωνείτε πως δε θα λάβετε καμία αποζημίωση για το περιεχόμενο που υποβάλετε στο «Tutors». Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού παραμένουν στον κάτοχο τους, ενώ το «Tutors» δύναται να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα εκείνου που υποβάλλει το υλικό, εφόσον εκείνος τα έχει παρέχει οικειοθελώς.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της

Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταρείας από τη στιγμή της δημοσίευσης τους στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνουν της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων, διατίθενται δε στους «χρήστες» του αυστηρά για προσωπική χρήση. Το όνομα χώρου (domain name) www.tutors.gr είναι νομότυπα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name). Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Η με οποιαδήποτε μορφή χρήση του ως άνω περιεχομένου απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια του «Tutors» ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Χρήση φωτογραφιών σε προφιλ/ αγγελίες: Ο «χρήστης»/ αγγελιοδότης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στο «Tutors» αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες απο οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Ασφάλεια
Το «Tutors» αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. 

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Θράκης.